شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان درنظر دارد جهت احداث پروژه خود در شهر تهران از کلیه سرمایه گذاران متخصص و توانمند دعوت به همکاری به عمل آورد . علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد از تاریخ درج این آگهی لغایت روز شنبه به مورخه ۱۳۹۸/۴/۱۵ به دفتر فنی شرکت رسا مراجعه فرمایند .
۱- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
۲- شرکت حداکثر ۱۰ روز پس از بازگشایی پاکات نسبت به بررسی پیشنهادات و اعلام برنده اقدام می نماید.
۳- آورده شرکت شامل زمین و آورده سازنده شامل کلیه هزینه های دیگر تا تحویل پروژه می باشد.
۴- هزینه خرید اسناد فراخوان مشارکت به میزان ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

  • آدرس دقیق ملک
  • اقدسیه – خیابان موحد دانش – نبش خیابان مسجد جامع ( شامل ۶ قطعه زمین )
  • کاربری
  • تجاری – اداری – مسکونی
  • مساحت زمین
  • ۴۶۰۲ مترمربع
  • توضیحات
  • ۱- رزومه کاری متقاضی و گردش حساب بانکی بهمراه پیشنهاد مشارکت ارائه گردد
    ۲- چک بانکی یا ضمانت نامه به مبلغ ۲ میلیون ریال به همراه پیشنهاد بعنوان ضمانت مشارکت ارائه گردد.