شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در نظر دارد جهت خرید اسپیلت در ساختمان های احداثی خود به شرح ذیل از تامین کنندگان معتبر و ذی صلاح دعوت به عمل آورد . لذا از متقاضیان محترم تقاضا می گردد از تاریخ درج این آگهی لغایت تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت ، بخش بازرگانی مراجعه فرمایند .

 • شرح
 • اسپیلت ۳۰.۰۰۰ال جی اینورتر دوحالته
 • اسپیلت ۲۴.۰۰۰ ال جی اینورتر دو حالته
 • اسپیلت ۱۸.۰۰۰ ال جی اینورتر دو حالته
 • اسپیلت ۱۲.۰۰۰ ال جی اینورتر دو حالته
 • واحد
 • دستگاه
 • دستگاه
 • دستگاه
 • دستگاه
 • مقدار درخواستی
 • ۱
 • ۳
 • ۸
 • ۳
 • حدود قیمت
 • ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • ۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال