پروژه احداث سوله انبار سردخانه (رشت)

تکمیل شده
 

کارفرما

شرکت قاسم ایران

پیمانکار

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

موضوع فعالیت

احداث انبار شرکت قاسم شعبه رشت

تاریخ قرارداد

۱۳۸۵/۹/۲