پیشرفت فیزیکی

نشانی پروژه

تهران – کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – شرکت پارس مینو