آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پروژه های بارث و دارویی