مناقصه خرید لوله و اتصالات جهت استفاده در پروژه‌ی بارث