بدین وسیله به اطلاع می رساند برابر مواد ۴ و ۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مجریان ذیصلاح می بایست ساختمانی را اجرا نمایند که نقشه های اجرایی که به مهر و امضای طراح مربوطه رسیده است ​را داشته باشد و این نقشه در هر چهار رشته عمران – معماری – برق و مکانیک می بایست به مهر و امضای طراحان مربوطه رسیده باشد.

همچنین ناظرین می بایست ساختمانی را نظارت کنند که دارای نقشه های ممهور به مهر و امضای طراح ساختمان باشد ( هر چهار رشته ) لذا در صورتیکه پروژه ای بدون نقشه های مهر و امضا شده مهندسین طراح ( در هر چهار رشته ) در حال اجرا می باشد ناظرین و مجریان ذی صلاح می بایست نقشه های فوق الذکر را از کارفرما مطالبه نمایند و در صورت استنکاف کارفرما از ارائه نقشه های مذکور ناظرین می بایست از ادامه اجرای عملیات ساختمانی جلوگیری بعمل آورند . در صورت عدم اقدام توسط ناظرین و مجری ذی صلاح خسارت احتمالی ایجاد شده متوجه ناظرین و مجری ذیصلاح می باشد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز برابر ماده ۲-۷-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و در راستای نظارت بر حسن عملکرد ناظرین و مجریان ذیصلاح در بازرسی های رندومی در صورت مشاهده مشکلات مطرح شده فوق الذکر اقدامات قانونی لازم را به انجام خواهد رسانید.